Poradna rané péče 

Poslání

Posláním rané péče je podpora, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci rodinám s dítětem raného věku se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodinám s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

 

Cílová skupina

Rodina s dítětem/dětmi ve věku 0-7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodina s dítětem/dětmi jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Působnost rané péče je správní obvod obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.

 

Zásady poskytování sociální služby

 

Zásada důstojnosti

 

Respektuje individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny.

 

Jedná s klientem v každé situaci dle zásad partnerství.

 

Klient včetně dítěte je pojímán jako subjekt, nikoli objekt péče a služby.

 

Prostor pro poskytování ambulantní formy služby raná péče je zařízen s ohledem

na důstojnost klienta.

Zásada ochrany soukromí klienta

Během konzultace v domácím prostředí klienta vstupuje pracovník rané péče pouze na ta místa, kam je zván.

Veškeré informace o klientovi jsou shromažďovány a dalším subjektům poskytovány pouze s jeho výslovným souhlasem.

Dokumentace je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zásada zplnomocnění

Pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace a zodpovědnost klienta o sobě rozhodovat.

Služba raná péče podporuje právní vědomí klientů.

 

Klient vytváří a naplňuje společně s pracovníkem služby individuální plán služby.

Zásada nezávislosti

Služba raná péče podporuje schopnost klientů nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

 

Služba raná péče je poskytována tak, aby se předcházelo vytváření závislosti klienta na službě, některé z jejích součástí, osobě klíčového pracovníka či dalších institucí.

Zásada práva volby

Klient se rozhoduje pro využívání či nevyužívání služby raná péče a spolurozhoduje o jejím konkrétním rozsahu a tvorbě individuálního plánu.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Služba raná péče je ze své podstaty interdisciplinární. Klient je členem interdisciplinárního týmu. Je přítomen rozhodujícím jednáním, která se ho týkají, podílí se na rozhodování a individuálním plánování služby.

Zásada přirozenosti prostředí

Služba raná péče ve své standardní podobě a rozsahu je poskytována klientům v jejich přirozeném prostředí.

 

Pracovníci služby raná péče volí takové pracovní postupy a metody, které podporují a posilují přirozené prostředí v rodině klientů i v komunitě takovým způsobem, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.

 

Pracovník si s klientem domlouvá konzultace s ohledem na běžný chod, rytmus a potřeby rodiny.

Zásada kontinuity péče

V rámci ukončování péče je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu.

 

Služby rané péče podporují sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

První kontakt

 • Vychází vždy od zájemce, a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.

 • Obsahem prvního kontaktu je vzájemná výměna informací mezi sociálním pracovníkem a zájemcem o službu.

 • Na základě zjištěných informací, které poukazují na to, že zájemce o službu spadá do cílové skupiny, je domluven termín a čas, místo informačního setkání, a to buď v rodině zájemce nebo v prostorách rané péče.

 • Sociální pracovník informuje zájemce o možnosti přizvat si k informačnímu setkání dle svého uvážení také další osobu/osoby. Důvodem je průchodnost a transparentnost vzájemné komunikace, se kterou může další osoba pomoci.

 • Pokud v průběhu prvního kontaktu vyplyne, že zájemce nespadá do cílové skupiny a sociální služba nedokáže naplnit jeho potřeby, je zájemce na tuto skutečnost upozorněn a jsou mu nabídnuty jiné alternativy pomoci - kontakty na jiná střediska rané péče či jiná odborná pracoviště, která pomohou zájemci v řešení jeho situace.

Informační setkání

 • Probíhá v přirozeném prostředí zájemce o službu nebo v prostorách rané péče.

 • Zájemce je informován o službě, o podmínkách, jejím průběhu a ukončení služby, o financování služby.

 • Zájemci jsou předány v písemné podobě informační materiály o způsobu poskytování služby.

  Probíhá prvotní zjišťování potřeb zájemce o službu.

 • Domluvení dalšího postupu - zájemci je vždy ponechán dostatečný čas na rozmyšlenou, zda chce být klientem služby, přibližně 4 - 6 týdnů, dle přání zájemce lze čas na rozmyšlenou ještě prodloužit.

 • Zájemce si může připravit dotazy, související s poskytováním služby, které ho mohou napadat během doby do dalšího setkání, apod.

 • Zájemce o službu svůj zájem stvrzuje podpisem Žádosti o poskytnutí sociální služby, pokud se jedná o anonymního zájemce, pak ji zájemce potvrzuje identifikačním znakem – pořadovým číslem.

 • Ze schůzky je vyhotoven písemný záznam.

Vstupní jednání

 • Účastníci jednání:

  - rodina s dítětem se zdravotním postižením či rodina s dítětem jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

  - sociální pracovník jako zástupce poskytovatele sociální služby, který jednání vede a podle potřeby se ho účastní i druhý pracovník rané péče .

 • Jednání probíhá v přirozeném prostředí zájemce nebo v prostorách rané péče.

 • Cílem je vyjednání a konkretizace potřeb zájemce a nabídka možností služby.

 • Pracovník z rozhovoru zjišťuje životní situaci rodiny, dále mapuje zdravotní a sociální schopnosti dítěte, dochází k posouzení vývojové úrovně dítěte.

 • Rozhovor je zaměřený na očekávání, potřeby a přání rodiny, zda a jak může být služba pro zájemce prospěšná.

 • Pokud se zájemce rozhodne stát klientem rané péče je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby.

 • Při vstupním jednání je určen klíčový pracovník.

 • Klientovi jsou předány v písemné podobě informační materiály o možnosti a způsobu podání stížnosti na kvalitu poskytované služby.

 

Pravidla poskytování služby

 • Průběh služby raná péče je řízen aktuální potřebností klienta a zároveň možnostmi pracoviště rané péče (personálním zabezpečením) a provozní dobou pracoviště rané péče: terén: po 13 - 18 hodin, čt 13 - 18 hodin, pá 13 - 18 hodin | ambulance: út 13 - 18 hodin, čt 7.30 - 11.30 hodin 

 • Frekvence schůzek je zpravidla 1 x za 3-4 týdny, kdy častější frekvence schůzek je možná na základě individuální potřebnosti klienta a po domluvě s pracovníkem rané péče.

 • Termíny schůzek se stanovují po vzájemné domluvě, a to osobní, telefonické či emailové.

 • Schůzky probíhají návštěvou pracovníka v přirozeném sociálním prostředí dítěte (terénní forma) a v Diakonii ČCE - středisku CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (ambulantní forma).

 • Pokud se nemůže předem dohodnutá schůzka ze závažných důvodů na straně poskytovatele nebo klienta uskutečnit, jsou tito povinni tuto skutečnost oznámit druhé straně nejpozději 24 hodin před plánovanou schůzkou a domluvit náhradní termín. 

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním
 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí
 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
 • vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • psychosociální podpora formou naslouchání
 • podpora výměny zkušeností
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte

 

Metody práce

Metody podpory vývoje dítěte

 • bazální stimulace

 • orofaciální stimulace

 • nácvik alternativní a augmentativní komunikace

Metody podpory rodiny

 • depistáž

 • poradenství

 • krizová intervence

 • terénní práce

 • svépomoc

Metody působení na společnost

 • mezioborová spolupráce

 • vzdělávání pracovníků rané péče

 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti

 

Pravidla pro vyřizování stížností

Každý může podat stížnost – ústně, písemně, může ji zaslat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti. Stížnosti, připomínky a podněty mohou být i anonymní.

Nikdo nesmí být v žádném případě za stížnost trestán nebo jiným způsobem znevýhodněn. Klienti jsou informování o možnosti podání stížnosti a způsobu jejího vyřizování. Stížnosti řeší a závěrečné písemné stanovisko vydávají pracovníci služby.

Veškeré stížnosti řeší nezaujatě, snaží se nalézt pravdu, kompromis, usilují o nápravu.

Každý stěžovatel je písemně seznámen s vyřízením své stížnosti do 30-ti dnů. Odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce. Stěžovatel má právo se proti vyřízení stížnosti odvolat a obrátit se na nezávislé instituce.

 

Pravidla pro ukončení služby

 

 • Naplněním cíle uvedeného v dohodě o poskytování sociální služby. Pokud došlo k naplnění osobního cíle /cílů klientů stanoveném/ných ve smlouvě o poskytování sociální služby, může dojít k ukončení platnosti smlouvy. Nový cíl už není stanoven.

 • Uplynutím sjednané doby poskytování sociální služby. Pokud uplynula doba poskytování sociální služby, po kterou může být služba poskytována. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je služba rané péče poskytována nejdéle do 7 let věku dítěte.

 • Dohodou obou smluvních stran. Dohoda obou smluvních stran o ukončení platnosti smlouvy má písemnou podobu a je uzavřena ke sjednanému termínu. Důvod ukončení smlouvy je vždy písemně uveden.

 • Odstoupením od smlouvy o poskytování sociální služby. Klient může odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodu. Odstoupení má písemnou podobu.

 • Úmrtím klienta. K ukončení platnosti dohody dochází také v případě úmrtí klienta. Tato skutečnost je zanesena do dokumentace klienta.

 • Výpovědí ze stran poskytovateleVýpověď ze strany poskytovatele lze uskutečnit pouze písemnou podobou. Výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď klientovi doručena. Poskytovatel musí uvést důvod výpovědi.

Důvody, pro které může poskytovatel smlouvu o poskytování služby vypovědět, jsou:

 • poskytovatel není nadále bez vlastního zavinění schopen poskytovat klientovi dohodnuté služby

 • v případě závažného porušení jednotlivých ustanovení smlouvy o poskytování sociální služby má poskytovatel právo odstoupit od smlouvy.

Ze strany poskytovatele je to zejména tehdy, když klient opakovaně a závažně porušuje pravidla slušného chování vůči sociálnímu pracovníkovi a nerespektuje vnitřní pravidla poskytovatele, k jejichž dodržování se zavázal.

Úhrady za služby

Služba je poskytována bez úhrady.

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)

Nejsou poskytovány.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba rané péče je poskytována terénní formou – návštěvy v přirozeném sociálním prostředí dítěte a ambulantní formou ve středisku (Uh. Hradiště, Na Stavidle 1266). Prostory rané péče jsou bezbariérové a jsou vybaveny s ohledem na důstojnost klienta.

Kontaktní údaje

Adresa služby:

Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště
(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Pevná linka: 572 557 273 
Mobil: 737 507 915 (sociální pracovník: Mgr. Dana Štěrbová)
E-mail: rana.pece@strediskocesta.cz

Forma služby

terénní, ambulantní

Kapacita služby

1 rodina v 1 okamžik - terénní forma

1 rodina v 1 okamžik - ambulantní forma

 

Provozní doba

terénní forma:

pondělí: 13 - 18 hodin
čtvrtek: 13 - 18 hodin
pátek: 13 - 18 hodin 

ambulance:

úterý: 13 - 18 hodin 
čtvrtek: 7.30 - 11.30 hodin 

Máte zájem nám finančně pomoci?