Podpora samostatného bydlení

Poslání

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat lidem s duševním onemocněním zvládat nároky vlastního bydlení i těžkosti svého onemocnění. U klientů jsou rozvíjeny praktické dovednosti, schopnosti, znalosti a posilována sebedůvěra vedoucí k získání, udržení a zkvalitnění bydlení.

Cílová skupina

Dospělí lidé s duševním onemocněním ve věku od 19 do 80 let, z klinicko-diagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychotickým nebo jiným závažným duševním onemocněním, u nichž došlo k opakovaným projevům nemoci.

Zásady poskytování sociální služby

Mezi hlavní zásady poskytování sociální služby patří zejména respektování práva a svobodného rozhodování, individuální přístup a flexibilní přizpůsobení aktuálním potřebám klienta, podpora sebedůvěry, samostatnosti, soběstačnosti a potenciálu pro řešení vlastní situace, zaručení diskrétnosti, lidské důstojnosti a mlčenlivosti o sdělených informacích, transparentnost služby, profesionální přístup pracovníků a týmová spolupráce, poskytování služby dle aktuálního vývoje odborných poznatků a praktických zkušeností.

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby

Při prvním kontaktu dochází k vzájemné výměně informací a vyjasnění očekávání se zájemcem o službu. Pracovník předává základní informace o službě, její podmínky a průběh, mapuje představy, požadavky a přání zájemce, konkretizuje jednotlivé činnosti z nabídky služby. Zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Vede jednání tak, aby zájemce rozpoznal, zda mu právě tato služba může umožnit dosáhnout jeho cílů. Pomáhá uchazeči formulovat rozsah podpory.

V případě zájmu uchazeče následuje dojednání kontraktu a podpis smlouvy.

V dalších fází dochází ke konkretizaci potřeb klienta a mapování oblastí, ve kterých by potřeboval podporu. Společně s pracovníkem stanovují rehabilitační cíle a harmonogramu spolupráce pro jejich dosahování.

Spolupráce probíhá na základě důvěry, vytváření bezpečí a respektu k přáním klienta. 

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

  1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc s údržbou domácnosti a osobních věcí, podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, pomoc při ovládání a údržbě domácích spotřebičů, při zajištění úklidu v domácnosti, pomoc se zajištěním stravy, podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
  2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: podpora při zvládání výchovy dětí v rodině, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, praktické dovednosti pro zvládání stresu a zátěžových situací, komunikační dovednosti.
  3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovody, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora v rozvíjení vztahů a zapojování do běžného života.
  4. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob.
  5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
  6. Základní sociální poradenství: informace o sociálních službách, zprostředkování kontaktu.

Pravidla poskytování služby

Služba je dostupná od pondělí do pátku v Uherském Hradišti a okolí (ve správním obvodu obce s rozšířenou působností). S každým klientem pracuje na dosahování jeho cílů určený klíčový pracovník. S tímto si domlouvá schůzky a společně stanovují oblasti, ve kterých by potřeboval podporu. Konkretizují dlouhodobé a krátkodobé cíle pomocí individuálního rehabilitačního plánu. Po dobu spolupráce dochází k průběžnému hodnocení. Služba flexibilně reaguje na různé změny v životní situaci klienta. Pracovníci posilují u jednotlivých klientů schopnosti a rozvíjí dovednosti vedoucí k samostatnosti. Jde zejména o praktický nácvik péče o domácnost, péče o sebe, komunikaci s úřady, vyřizování osobních záležitostí, podpora při zvládání projevů nemoci, hledání uplatnění atd.

Metody práce

Vycházejí z metod sociální práce a bio-psycho-sociálního rehabilitačního přístupu. Jsou voleny individuálně s ohledem na aktuální potřeby a cíle klienta. Mezi hlavní metody práce patří: případová práce, práce se skupinou, práce s rodinou a příbuznými, s ohledem na specifika onemocnění lidí z cílové skupiny.

Pravidla pro vyřizování stížností

O formě a způsobu podávání stížnosti je klient informován již ve fázi jednání se zájemcem o službu a dále během poskytování služby. Systém vyřizování stížností upravuje předpis organizace, kde jsou popsány způsoby, jakými si lze stěžovat a u koho. Tento předpis je umístěn na viditelném místě a je k dispozici všem klientům. Vyřizovány jsou veškeré stížnosti. Stížnosti a způsob jejich vyřízení je evidován a je učiněn záznam řešení.

Pravidla pro ukončení služby

Před ukončením spolu klient a pracovník hodnotí společně průběh služby a dosahování cílů z rehabilitačního plánu. Během hodnocení se domlouvá potřeba další spolupráce. Pokud byly cíle naplněny a nevznikla další potřeba, smlouva může zaniknout.

Služba může být ukončena z následujících důvodů:

  • končí uplynutím sjednané doby,
  • může být ukončena po dohodě smluvních stran,
  • může být ukončena ze strany klienta s okamžitou platností bez udání důvodů (o této skutečnosti je klient povinen informovat vedoucího týmu bydlení),
  • může být ukončena ze strany poskytovatele v případě, že klient zásadně či opakovaně poruší ustanovení smlouvy (podrobněji řešeno ve Vnitřních pravidlech služby).

Úhrady za služby

Služba je zpoplatněna v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Sazebník úhrad. 

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služby jsou klientům poskytovány v jejich přirozeném prostředí (v místě bydliště). Část služeb je poskytována v prostorách kanceláře střediska CESTA. Zázemí týmu a ambulantní část služby tvoří kancelář a konzultační místnost, které jsou vybaveny základním kancelářským nábytkem, počítačem, internetem, telefonem, tiskárnou s kopírkou a skenerem a uzamykatelnou skříní na dokumentaci.

Provozní doba

pondělí: 8:00 - 16:30

 

úterý: 8:00 - 16:30

 

středa: 8:00 - 16:30

 

čtvrtek: 8:00 - 16:30

 

pátek: 8:00 - 16:30

 


Kontaktní údaje

Adresa služby:
Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště
(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Pevná linka: 572 557 273
Mobil: 734 113 309 (sociální pracovník: Mgr. Květa Kovaříková)
E-mail: podpora@strediskocesta.cz
Forma služby: terénní

Služba je poskytována za úhradu. 

Máte zájem nám finančně pomoci?