Sociálně terapeutické dílny 

Poslání

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním. U klientů jsou rozvíjeny praktické dovednosti, schopnosti a znalosti v oblasti soběstačnosti a posilována sebedůvěra vedoucí k získání a udržení práce.

Cílová skupina

Dospělí lidé s duševním onemocněním ve věku od 18 do 65 let, z klinicko-diagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychózami, afektivními a neurotickými poruchami a poruchami osobnosti. Služba není určena osobám s omezenou schopností pohybu.

Zásady poskytování sociální služby

Mezi hlavní zásady poskytování sociální služby patří zejména respektování práva a svobodného rozhodování, individuální přístup a flexibilní přizpůsobení aktuálním potřebám klienta, podpora sebedůvěry, soběstačnosti a potenciálu pro řešení vlastní situace. Samozřejmostí je zaručení diskrétnosti, lidské důstojnosti a mlčenlivosti o sdělených informacích. U pracovníků služby je to pak profesionální přístup ke klientovi a týmová spolupráce.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Při prvním kontaktu dochází k vzájemné výměně informací a vyjasnění očekávání se zájemcem o službu. Pracovník předává základní informace o službě, její podmínky a průběh, mapuje představy, požadavky a přání zájemce, konkretizuje jednotlivé činnosti z nabídky služby. Zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Vede jednání tak, aby zájemce rozpoznal, zda mu právě tato služba může umožnit dosáhnout jeho cílů. Pomáhá uchazeči formulovat rozsah podpory. V případě zájmu uchazeče následuje dojednání kontraktu a podpis smlouvy. V dalších fází dochází ke konkretizaci potřeb uživatele a mapování oblastí, ve kterých by potřeboval podporu. Společně s pracovníkem stanovují cíle a harmonogram spolupráce pro jejich dosahování.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti:

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Pravidla poskytování služby

Služba je dostupná od pondělí do pátku v Uherském Hradišti v sídle střediska. S každým klientem pracuje na dosahování jeho cílů určený klíčový pracovník. S tímto si domlouvá schůzky a společně stanovují oblasti, ve kterých by potřeboval podporu. Konkretizují dlouhodobé a krátkodobé cíle pomocí individuálního plánu. Po dobu spolupráce dochází k průběžnému hodnocení. Služba flexibilně reaguje na různé změny v životní situaci klienta. Pracovníci posilují u jednotlivých klientů schopnosti a rozvíjí dovednosti vedoucí k samostatnosti. Jde zejména o praktický nácvik péče o vlastní osobu (vaření, úklid, praní atd.), komunikaci s úřady, vyřizování osobních záležitostí, podpora při zvládání projevů nemoci, hospodaření s finančními prostředky atd. Nácvik činností se provádí v rámci dílny i v terénu. Nedílnou součástí služby je rovněž nácvik pracovních dovedností, které by měly vést k získání a udržení práce. Podrobněji toto řeší Vnitřní pravidla služby. Strava je zajišťována dovozem externí firmou (možnost výběru jídla), rovněž je možno si v kuchyňce ohřát přinesené vlastní jídlo.

Metody práce

Vycházejí z metod sociální práce a bio-psycho-sociálního rehabilitačního přístupu. Jsou voleny individuálně s ohledem na aktuální potřeby a cíle klienta. Mezi hlavní metody práce patří: případová práce, práce s rodinou a příbuznými, podpůrné rozhovory atd.

Pravidla pro vyřizování stížností

O formě a způsobu podávání stížnosti (ale i podnětů a připomínek) je klient informován již ve fázi jednání o poskytnutí služby a dále během poskytování služby. Systém vyřizování stížností upravuje předpis organizace, kde jsou popsány způsoby, jakými si lze stěžovat a u koho. Tento předpis je umístěn na viditelném místě a je k dispozici všem klientům. Každý klient tedy může podat stížnost – ústně i písemně pracovníkům služby, může ji zaslat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti (přízemí budovy). Stížnosti, připomínky a podněty mohou být i anonymní. Pracovníci veškeré stížnosti řeší nezaujatě, snaží se nalézt pravdu, kompromis, usilují o nápravu. Každý stěžovatel je písemně seznámen s vyřízením své stížnosti do 30-ti dnů. Odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce. Stěžovatel má právo se proti vyřízení stížnosti odvolat a obrátit se na nezávislé instituce.

Pravidla pro ukončení služby

Před ukončením spolu klient a pracovník hodnotí společně průběh služby a dosahování cílů z individuálního plánu. Během hodnocení se domlouvá potřeba další spolupráce. Pokud byly cíle naplněny a nevznikla další potřeba, smlouva může zaniknout. Služba dále může skončit uplynutím sjednané doby a po dohodě smluvních stran. Ze strany klienta může být ukončena s okamžitou platností bez udání důvodů. Ze strany poskytovatele může být ukončena v případě, že klient zásadně či opakovaně poruší ustanovení smlouvy (podrobněji řešeno ve Vnitřních pravidlech služby).

Úhrady za služby

Služba je poskytována bezplatně, v souladu s příslušnými zákonnými předpisy, tj. dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 9, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba je poskytována v sídle Diakonie ČCE - střediska CESTA na adrese Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště. Tato budova je v majetku střediska a je bezbariérová (vysokozdvižná plošina). Využíváno je prostor v 1. patře. Tyto vnitřní prostory již nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zde mají klienti k dispozici jednu větší místnost, sociální zařízení a kuchyňku. Pro individuální konzultace je využíván prostor konzultační místnosti. Zaměstnanci služby pak mají k dispozici kancelář pro administrativní činnost a vlastní sociální zařízení.

Kontaktní údaje

Adresa služby:

Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště

Pevná linka: 572 557 273

Mobil: 734 267 722 (sociální pracovník: Bc. Michaela Bobková)

E-mail: dilna@strediskocesta.cz

Máte zájem nám finančně pomoci?