Denní stacionář

Poslání

 

Denní stacionář v Uherském Hradišti poskytuje službu osobám se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především jejich zdravotním postižením a potřebou péče druhé osoby. Služby jsou poskytovány tak, aby osobám s mentálním a kombinovaným postižením zachovaly stávající způsob života a udržely přirozené vztahové sítě.

 

Cílová skupina

 

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 6 do 40 let se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením z regionu Uherskohradišťska. Jedná se o osoby s určitou měrou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje individuální podporu a péči.

 

Komu není služba určena:

 

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny

 • osobám se zdravotním stavem vyžadujícím odbornou zdravotní péči a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči anebo pobyt ve zdravotnickém zařízení

 • klientům vyžadujícím péči nad rámec poskytované služby (např. znaková řeč)

 • osobám, jejichž zdravotní stav by ohrožoval zdraví a život zaměstnanců organizace či ostatních klientů denního stacionáře (např. osobám s přenosným infekčním onemocněním, osobám s agresivním chováním atd.)

 • osobám s duševním onemocněním či pod vlivem návykových látek, které nejsou schopny kolektivního soužití s ostatními klienty denního stacionáře

 

Zásady poskytování sociální služby

 

 • Zásada individuality klienta

 • Zásada respektu a dodržování práv

 • Zásada celostního přístupu

 • Zásada flexibility poskytovaných služeb

 • Zásada odbornosti a profesionality

 • Zásada udržování vztahů s rodinou

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

První kontakt

Jednání se zájemcem o službu vede pověřený pracovník. První kontakt je možný telefonicky, písemně, návštěvou v zařízení. První kontakt může učinit zájemce osobně nebo v zastoupení. Při telefonickém, písemném kontaktu nebo při jednání v zastoupení pověřený pracovník vždy podá základní informace o službě a vyzve k osobnímu setkání se zájemcem.

 

První schůzka

Jednání se zájemcem probíhá v nerušeném prostředí – v zařízení, v domácím prostředí apod. Zájemce může doprovázet rodina, přátelé, vždy je nutné, aby pracovník jednal převážně s budoucím klientem. Pro pracovníka je důležitý především názor a požadavky zájemce, požadavky rodiny nesmí být v rozporu s přáním zájemce. Pracovník nejdříve osloví zájemce, ptá se na jeho očekávání, na jeho současnou situaci apod. Pokud z rozhovoru s klientem vyjde najevo, že klient nemá reálnou představu o své osobě a svých schopnostech, může pracovník hovořit i s rodinou zájemce. Pokud vyjde najevo, že zájemce spadá do cílové skupiny a má vážný zájem o poskytování služby, musí dostat všechny informace o průběhu služby, o svých právech a povinnostech. Tyto informace jsou zájemcům předány v písemné podobě.

 

Druhý kontakt

Během druhé schůzky pracovník upřesňuje zájemcovo očekávání, formuluje s ním první osobní cíle služby. Zjišťuje sociální anamnézu, zájmy, záliby, aby byli pracovníci na klienta připraveni a snížila se tak rizika adaptace. U lidí s poruchou v komunikaci pracovník intenzivně spolupracuje s rodinou, aby získal veškeré potřebné údaje k zajištění kvalitní služby. Pracovník předá zájemci vzorovou smlouvu, znovu ho seznámí s podmínkami, průběhem, pravidly, právy a povinnostmi služby. Další schůzky před nástupem jsou sjednávány dle potřeby. Zájemce o službu může na tomto místě využít nabídky tzv. diagnostického pobytu – možnost strávit bezplatně až 14 kalendářních dnů (vždy jen několik hodin) v zařízení. Toto se odehrává vždy s zákonným zástupcem/opatrovníkem, který za něj po celou dobu zodpovídá.

 

Nástup

Před přijetím klienta je podepsána smlouva s osobním cílem. Jejím podepsáním začíná běžet tzv. adaptační doba (až dva měsíce), během níž je klientovi vyhotoven individuální plán. Klientovi je určen klíčový pracovník (např. na základě pozorování během diagnostického pobytu). Klient je seznámen s personálem a s ostatními klienty. Pracovníci provedou klienta budovou a ukážou mu důležitá místa.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Snahou stacionáře je nejen zajištění základních potřeb klientů, ale také jejich další rozvoj a posun. S klienty se proto pracuje na upevňování získaných dovedností, osvojení si nových, a to především v oblasti sebeobsluhy a komunikace. Neméně podstatnou skutečností je také to, že jim stacionář umožňuje dostat se z izolace rodinného kruhu do kolektivu svých vrstevníků.

 

Každý klient stacionáře má zpracován individuální plán. Na jeho tvorbě se podílí on sám ve spolupráci především s klíčovým pracovníkem, dále pak případně se svou rodinou, se svým zákonným zástupcem/opatrovníkem či s pracovním týmem služby. Obsahem plánu jsou vytyčené cíle v oblasti tělesné, duševní a sociální, ke kterým by se měl každý klient postupně dopracovat. Jsou přesně stanoveny postupy, jak s klientem pracovat, aby bylo daného cíle dosaženo.

 

Aby „učení“ bylo příjemné, probíhá vše formou her a různých zábavných činností. Celé toto dění je prokládáno relaxačními a stimulačními prvky. Využívá se míčkovacího bazénu či klidové místnosti, k dispozici je velká škála rehabilitačních a stimulačních pomůcek.

 

Samozřejmostí je zapojování klientů do společenského prostředí v podobě návštěv žáků mateřských, základních i středních škol, návštěv kulturních akcí, účast klientů na akcích pořádaných střediskem apod. 

 

Pravidla poskytování služby

 

Provozní doba

Provozní doba denního stacionáře je ve všední dny od 7.30 do 15 hodin. V nutném případě při náhlém zhoršení zdravotního stavu uživatele v průběhu poskytování služby je kontaktován zákonný zástupce klienta. Do stacionáře nebudou přijímány osoby, u kterých jsou velké příznaky nachlazení či jiné infekční nemoci.

Poskytovatel si vymezuje právo na přerušení poskytování služeb na dobu maximálně 6 týdnů ročně z důvodů čerpání volna na zotavenou zaměstnanců. Každé přerušení poskytování služeb bude oznámeno s dostatečným předstihem, a to jak osobně zákonným zástupcům klientů, tak i na nástěnce ve středisku.

 

Denní program

07.30 - 08.30 volný program (doba určená k příchodu klientů do stacionáře)

08.30 - 09.00 hudebně-pohybové činnosti, stolní hry

09.00 - 09.30 svačina

09.30 - 11.00 aktivizace

11.00 - 12.30 příprava na oběd – hygiena, oběd

12.30 - 13.30 odpočinková činnost – čtení nebo poslech mluveného slova, klidové hry...

13.30 - 15.00 volný program – rekreační činnost, pohybové hry, námětové hry, hry ve skupinách...

 

Náplně výše uvedených činností jsou aktuálně upravovány a přizpůsobovány zdravotnímu stavu a složení klientů stacionáře v jednotlivých dnech. Do programu je dle potřeby a aktuální situace zahrnována třeba také příprava jídla, výtvarné aktivity apod.

Zákonní zástupci klientů/opatrovníci jsou žádáni, aby v rámci možnosti respektovali dobu oběda a v této době klienty ze stacionáře nevyzvedávali.

 

Poskytnutí stravy

Snídaně a svačiny si nosí klienti vlastní. Oběd středisko zajišťuje smluvně s jinou firmou (nabídka 3 jídel). Odebrání oběda v konkrétní den nahlašuje zákonný zástupce klienta nejpozději do 7.30 hodin téhož dne. Úhrada za oběd se řídí platným ceníkem. Klient si může do střediska přinést oběd vlastní. Ve stacionáři je dodržován pitný režim. Úhrada za pitný režim se řídí platným ceníkem.

 

Užívané prostory

Klienti denního stacionáře užívají prostory přízemí a 1. patra v objektu Na Stavidle 1266. K odložení věcí slouží společné skříně v šatně střediska. Ve skříních se nedoporučuje nechávat cenné věci. Cenné věci lze proti podpisu uschovat v trezoru v 1. patře střediska (zajistí sociální pracovník či ředitel).

 

Povinnosti klientů

Klienti si nosí z domova vlastní přezutí, ručníky, náhradní oblečení, předepsané léky a inkontinenční pomůcky. Klienti opouštějí prostory denního stacionáře vždy s vědomím personálu. K ostatním klientům se chovají slušně a ohleduplně.

 

V prostorách denního stacionáře není dovoleno kouřit.

 

Metody práce

 • bazální stimulace

 • prvky taneční terapie

 • prvky snoezelen terapie

 • prvky arteterapie

 • prvky ergoterapie

 • prvky dramaterapie

 • prvky muzikoterapie

 • smyslová stimulace (zraková, hmatová a sluchová)

 

Pravidla pro vyřizování stížností

Klient a jeho Zástupce má právo vznést podnět a připomínku k fungování služby, ale i stížnost na její kvalitu nebo způsob poskytování. Pravidla pro jejich podávání ze strany Zástupců jsou vyvěšeny na nástěnce ve středisku. Podněty, připomínky a stížnosti ze strany Klientů jsou řešeny v běžném provozu denního stacionáře, na pravidelných poradách či na supervizích. Schránka důvěry včetně přesného postupu podávání stížností se nachází v přízemí budovy, před vstupem do šatny stacionáře.

Pravidla pro ukončení služby

Zákonný zástupce se souhlasem klienta může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

Důvodem výpovědi ze strany střediska může být:

 • nezaplacení úhrady za poskytování služeb, je-li Klient v prodlení těchto úhrad více než 3 měsíce

 • Klient nevyužívá službu Denního stacionář opakovaně déle než 30 po sobě jdoucích dnů poskytování služby - toto se nevztahuje na hospitalizaci a jiné léčebné pobyt

 • jestliže se Klient opakovaně chová tak, že rozbíjí předměty a zařízení Poskytovatele či fyzicky napadne nebo je agresivní na osoby nacházející se v Denním stacionáři

 • zdravotní stav Klienta se natolik zhorší, že potřebuje trvalou lékařskou a zdravotní péči nebo celodenní asistenci

 • jestliže Poskytovatel zjistí, že se Klient nenachází v nepříznivé sociální situaci ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, z jejíhož důvodu je mu služba poskytována, a to přestože se tak tomu v rámci sociálního šetření před zahájením poskytování služby jevilo, probere s Klientem či jeho zákonným zástupcem sociální pracovník Denního stacionáře znovu smysl poskytování sociální služby a v případě, že po této konzultaci vyjde najevo, že nepříznivá sociální situace Klienta není dána, je Poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět

Výpovědní lhůty přesně stanovuje Smlouva o poskytnutí sociální služby v denním stacionáři.

Úhrady za služby

Služba je zpoplatněna v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Sazebník úhrad lze mimo jiné nalézt na webových stránkách střediska (www.strediskocesta.cz). Měsíční vyúčtování se provádí do 5 dnů od konce kalendářního měsíce. Zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy od poskytovatele převzal měsíční vyúčtování. Platbu za službu lze provést hotovostně anebo převodem na účet střediska.

Sazebník úhrad.

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)

Fakultativní služby nejsou poskytovány.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba je poskytována v budově, které je Diakonie ČCE – středisko CESTA majitelem. Budova je bezbariérová, pro přesun mezi patry se v případě potřeby využívá zvedací plošiny.

Provozní doba

pondělí až pátek - 7.30 až 15 hodin

Kontaktní údaje

Adresa služby:
Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště
(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Mobil: 734 267 722 (sociální pracovník: Bc. Michaela Bobková) 
E-mail: stacionar@strediskocesta.cz
Kapacita služby: 12 klientů daný okamžik
Forma služby: ambulantní

Služba je poskytována za úhradu.

Máte zájem nám finančně pomoci?