Diakonie ČCE - středisko CESTA

Diakonie ČCE - středisko CESTA vzniklo k 1. prosinci 1997. Denní stacionář zahájil svůj provoz 5. ledna 1998. O ranou péči byla nabídka služeb střediska rozšířena k 1. lednu 2009.

Od ledna roku 2016 poskytuje sociální službu Podpora samostatného bydlení osobám s chronickým duševním onemocněním, od července 2017 pak pro stejnou cílovou skupinu službu Sociálně terapeutické dílny.

Středisko CESTA kromě svých sociálních služeb aktivně pracuje i na poli PR a fundraisingu a proto mimo jiné pořádá řadu benefičních akcí (běh "2 míle pro Diakonii", koncerty, divadla apod.).
 
Statutárním orgánem střediska je tříčlenná Správní rada, jejíž předsedkyní je ředitelka střediska Jitka Hrdinová. Správní rada řídí činnost střediska a jedná jménem střediska navenek. Správní rada je odpovědná za zabezpečení veškeré činnosti střediska.

Kontrolním orgánem střediska je sedmičlenná Dozorčí rada, ta dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou činnost střediska.

Máte zájem nám finančně pomoci?